Thành phố buồn – Lam Phương arr for Solo Guitar Vũ Hà
Thân tặng bạn Tuấn To – QTTB ĐHBK K44